Logo do druku
I. Postanowienia ogólne.

Definicje pojęć użytych w regulaminie::
4hosting.pl - serwis należący do 4STUDIO S.A., świadczącej usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, której adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://4hosting.pl/kontakt/.
Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie http://4hosting.pl.
Cennik - cennik usług 4hosting.pl, dostępny pod adresem http://4hosting.pl.
Abonent - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną)korzystający z usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.
Usługa:
-usługa świadczona przez 4hosting.pl na rzecz Abonenta, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi,udostępniana przez 4hosting.pl w chwili jej rejestracji lub
- usługa pośredniczenia przez 4hosting.pl w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Abonenta, w szczególności w zakresie pośredniczenia przy rejestracji domeny na rzecz Abonenta wraz z towarzyszącą obsługą administracyjną i techniczną.
Pakiet ruchu - wyznaczony przez 4hosting.pl i zawarty w specyfikacji określonej usługi limit ruchu, liczony na warstwie IP z i do usługi Abonenta, do wykorzystania w okresie abonamentowym; w skład limitowanego pakietu ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3
Rejestracja usługi - wypełnienie i akceptacja przez Abonenta formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści,
Opłata abonamentowa - uiszczane przez Abonenta wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego Abonenta.
Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności wynagrodzenia 4hosting.pl z góry, określony w ofercie 4hosting.pl;
Rejestrator domen - podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.
Domena - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.
Spam - przesyłana drogą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata, np. niezamówiona informacja handlowa.

II. Umowa

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług poprzedzone jest rejestracją usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Abonenta (o ile w przypadku danej usługi jest to możliwe), następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego, o czym Abonent zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, na okres testowy 14 dni. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Abonenta z funkcjonalnością danej usługi.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy 4hosting.pl pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, ofercie ogólnej 4hosting.pl zawierającej cennik i specyfikację usług, w odrębnych regulaminach usług i regulaminach promocji.
4. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji, zaś w przypadku opłat abonamentowych za kolejne okresy abonamentowe z cennika obowiązującego w 30. dniu przed zakończeniem poprzedniego okresu abonamentowego.
5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego.
6. 4hosting.pl jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień 4hosting.pl, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.
7. W trakcie rejestracji usługi Abonent podaje wymagane przez 4hosting.pl dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:
- nazwisko i imiona,
- numer PESEL, jeżeli Abonent jest osobą prywatną,
- pełna nazwa firmy oraz numer NIP i Regon, jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą,
- adres zamieszkania lub adres siedziby,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
- adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem.
8. 4hosting.pl jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
- Abonent poda dane żądane przez 4hosting.pl niezgodnie z rzeczywistością,
- 4hosting.pl uprzednio rozwiązał umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent,
- zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Abonenta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych 4hosting.pl przez innych Abonentów,
- zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam,
9. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, iż:
- zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
- wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które 4hosting.pl zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, a także  wyraża zgodę na  wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych.
- został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
- wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez 4hosting.pl, informacji handlowych o nowych usługach 4hosting.pl oraz jej partnerów.

III. Płatności

1. Abonent dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia rejestracji, na rachunek bankowy 4hosting.pl. Umowa nie zostaje zawarta, jeśli płatność pierwszej opłaty abonamentowej nie zostanie dokonana do ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez 4hosting.pl. W przypadku, gdy opóźniona płatność zostanie dokonana w terminie kolejnych 14 dni po upływie pierwotnego terminu płatności, 4hosting.pl jest uprawniony uznać umowę za skutecznie zawartą od dnia wpłaty opłaty abonamentowej.
2. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego 4hosting.pl pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Abonenta.
3. 4hosting.pl poinformuje Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej, której termin płatności wynosi 14 dni w przypadku upływu okresu abonamentowego oraz 7 dni w przypadku zakończenia okresu abonamentowego w wyniku przekroczenia pakietu ruchu. Pakiet ruchu wygenerowany po przekroczeniu dotychczasowego limitu jest zaliczany na poczet kolejnego okresu abonamentowego.
4. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, 4hosting.pl będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, w tym ograniczenia pakietu ruchu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu 4hosting.pl zostaną usunięte, bez ponoszenia przez 4hosting.pl z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Zdanie trzecie par. III pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

IV. Świadczenie usług

1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Abonenta dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania, określonych w specyfikacji usługi.
2. Abonent może dokonać konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. 4hosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Abonenta.
3. Abonent nie może korzystać z usługi:
- w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych 4hosting.pl przez innych Abonentów,
- w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
- w dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym przesyłania spamu,
- w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz rozpowszechniających nielegalne oprogramowanie lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez 4hosting.pl,
- w sposób godzący w integralność systemu informatycznego 4hosting.pl.
4. Abonent jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.
5. Zmiana typu usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego wymaga zgody 4hosting.pl i nie powoduje wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego oraz zwiększenia pakietu ruchu - w przypadku zmiany usługi na tańszą, jak również spowoduje proporcjonalne przeliczenie ważności usługi według parametrów usługi droższej - w przypadku zmiany na usługę droższą.
6. 4hosting.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Abonent zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. 4hosting.pl gwarantuje ciągłość dostarczania usług przez 99 % czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową.
6. W przypadku, gdy specyfikacja usługi to przewiduje, 4hosting.pl tworzy kopię zapasową danych, z której przywracane są dane w przypadku awarii, według stanu nie późniejszego niż 48 godzin przed awarią.
7. 4hosting.pl gwarantuje Abonentowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Abonenta. Wypowiedzenie jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, nie podlega także zwrotowi wynagrodzenie przekazane na przez Abonenta na konto 4hosting.pl.
8. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą 4hosting.pl na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia.
9. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.

V. Domeny

1. Zawarcie umowy o pośredniczenie w rejestracji domeny oraz o późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej domeny następuje z chwilą zapłaty przez Abonenta opłaty abonamentowej na rachunek 4hosting.pl. Abonent jest zobowiązany do zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia rejestracji takiej usługi, na rachunek bankowy 4hosting.pl. Opłata ta służy pokryciu przez 4hosting.pl kosztów rejestracji domeny, stanowiąc wynagrodzenie właściwego rejestratora domen oraz pozostałych kosztów związanych z rejestracją. Przed zawarciem umowy 4hosting.pl zapozna Abonenta, na jego życzenie, z treścią regulaminu rejestratora domeny, w formie i w oryginalnej treści udostępnianej przez rejestratora domen. Umowa jest zawierana w odniesieniu do domen o rozszerzeniach wskazanych w cenniku 4hosting.pl.
2. W oparciu o umowę o pośredniczenie w rejestracji domeny, Abonent udziela 4hosting.pl zgody do reprezentowania go przed rejestratorem domen. Abonent jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez 4hosting.pl. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi domeny danych osobowych Abonenta, zgodnie z wymogami rejestratora domeny. Jeżeli dany rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Abonenta, 4hosting.pl niezwłocznie zawiadomi o tym Abonenta. Informacje na ten temat dostępne są na stronach internetowych 4hosting.pl.
3. Rozpoczęcie procesu rejestracji domeny następuje z chwilą uiszczenia przez Abonenta opłaty abonamentowej lub w innym momencie wynikającym z zasad określonych przez rejestratora domen.
4. O ile będzie to możliwe, 4hosting.pl stworzy możliwość rezerwacji domeny (rezerwacji nazwy), na warunkach określonych przez rejestratora domen, jednakże bez możliwości korzystania z domeny w okresie trwania rezerwacji oraz bez gwarancji zarejestrowania zarezerwowanej domeny. Możliwość rezerwacji domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez rejestratora domen. 4hosting.pl ponosi odpowiedzialność za ewentualną niemożność zarejestrowania zarezerwowanej domeny jedynie wówczas, gdy niemożność ta jest wynikiem czynności zawinionych przez 4hosting.pl.
5. W przypadku, gdy:
- nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
- w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
- Abonent poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,
- nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,
- wniosek o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia ,
- z innych, niezależnych od 4hosting.pl przyczyn, rejestracja jest niemożliwa,
4hosting.pl odmówi świadczenia usługi, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy.
6. Abonent ma pełne prawo dysponowania domeną. 4hosting.pl zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line, za podaniem danych autoryzacyjnych. Do czasu rozpoczęcia korzystania przez Abonenta z domeny, 4hosting.pl będzie uprawnione, w zamian za utrzymywanie domeny na swoich serwerach, do umieszczenia pod adresem domeny informacji lub reklam, o treściach zgodnych z obowiązującym prawem.
7. 4hosting.pl ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Abonentowi szkodę spowodowaną zawinionym dokonaniem błędnych zmian w zakresie dysponowania domeną.
8. 4hosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek nieuregulowania przez Abonenta opłaty abonamentowej,
- rejestrację domeny w złej wierze,
- zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,
- dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez Abonenta danych autoryzacyjnych do domeny.
9. 4hosting.pl nie pobiera osobnego wynagrodzenia za czynności związane z obsługą administracyjną i techniczną domeny, chyba, że regulamin danego rejestratora domen lub regulamin konkretnej usługi bądź regulamin promocyjny stanowi inaczej.
10. Techniczne zmiany w konfiguracji domeny, w tym w szczególności wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Abonenta przed rejestratorem domen, chyba, że strony postanowią inaczej. Zgoda taka przestaje obowiązywać z chwilą:
- wyrejestrowania domeny,
- odwołania zgody przez Abonenta, w szczególności w następstwie udzielenia zgody innemu podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowej zgodzie 4hosting.pl lub przekazania jej bezpośrednio rejestratorowi domen (transfer domeny),
- zrzeczenia się praw wynikających ze zgody przez 4hosting.pl,
- wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy 4hosting.pl i Abonentem.

VI. Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
- Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
- przedmiot reklamacji,
- okoliczności uzasadniające reklamację.
2.Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem 4hosting.pl, wskazanym w regulaminie.
3. 4hosting.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Abonenta może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej usługi i/lub postanowieniami regulaminu promocyjnego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej 4hosting.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z 4hosting.pl.
3. 4hosting.pl może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, m.in. w przypadku:
- dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
- zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
- zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, w szczególności rejestratorów domen,
- zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
- wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
- zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych 4hosting.pl, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,
- zmiany podmiotu świadczącego inną usługę, w szczególności rejestratorów domen,
- zmian formalno-organizacyjnych po stronie 4hosting.pl.
4. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu 4hosting.pl zawiadomi Abonenta, przesyłając mu, na wskazany 4hosting.pl podczas
rejestracji adres poczty elektronicznej odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany.
5. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie http://4hosting.pl, o ile Abonent, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.
6. Do umów zawartych z 4hosting.pl zastosowanie znajduje polskie prawo.