Logo do druku
I. Postanowienia ogólne
1. Definicje użyte w niniejszym regulaminie, oznaczają:
1.4hosting.pl - serwis należący do 4STUDIO S.A., świadczącej usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://4hosting.pl/kontakt/.
2.regulamin - niniejszy regulamin, ustalony w wykonaniu art. 8, ust. 1, p. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204)
3.usługa - usługa polegająca na instalacji konta statystyk stat24 dla witryny Klienta.
4.raport - dokument elektroniczny w formacie pdf, tworzony na podstawie danych źródłowych witryny, zawierający podsumowanie podstawowych wskaźników, tworzony nie częściej niż raz na miesiąc kalendarzowy dla danej witryny,
5.cennik - cennik usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępny na witrynie www.4hosting.pl
6.opłata - wynagrodzenie należne 4hosting.pl z tytułu świadczenia usługi drogą elektroniczną, zgodnie z cennikiem, płatne z góry za sześć (6) lub dwanaście (12) miesięcy świadczenia usługi, oraz uzależnione od liczby odsłon rejestrowanej przez usługę na obsługiwanej witrynie, 6.opłata za raport - wynagrodzenie należne 4hosting.pl w ramach świadczenia usługi drogą elektroniczną, zgodnie z cennikiem,
7.Klient - podmiot zlecający 4hosting.pl świadczenie usługi, będący osobą prawną, osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,
8.witryna - zbiór stron www umieszczonych pod wspólnym adresem domenowym, połączonych ze sobą hiperłączami, na których świadczona jest usługa; witryna to co najmniej jedna strona www.
9.interfejs - aplikacja internetowa dostępna po zalogowaniu się na stronach internetowych www.stat24.com umożliwiająca administrowanie statystykami stat24 i przeglądanie statystyk;
10.skrypt zliczający - kod napisany w języku JavaScript, przeznaczony do umieszczania w kodzie stron witryny, spełniający funkcję narzędzia do zdalnego gromadzenia danych źródłowych w zakresie świadczenia usługi,
11.dane źródłowe - informacje o ruchu na witrynie gromadzone przez skrypt zliczający,
12.rejestracja usługi - zdarzenie polegające na wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego umieszczonego na witrynie www.4hosting.pl oraz kliknięciu przycisku "rejestruj", w wyniku którego na podany adres e-mail przesłana zostanie wiadomość zawierająca potwierdzenie dokonania rejestracji usługi.
13.Statystyki stat24 – usługa polegająca na prowadzeniu statystyk oglądalności witryny internetowej, udostępniana przez stat24 zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej www.stat24.com; statystyki dostępne są za pośrednictwem interfejsu;
14.Okres abonamentowy – czas na który wykupowane są statystyki stat24, może być to pół lub rok.
15.Stat24 - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą stat24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 75C, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000205129, posługującą się numerem NIP: 522-27-23-405, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN,
2. Zawarcie umowy, czas trwania, wypowiedzenie umowy
1.Dla celu zawarcia umowy, Klient podaje przy rejestracji następujące dane, oraz poświadcza, że dane te są prawdziwe:
1.nazwisko i imiona,
2.pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą,
3.adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby osoby prawnej,
4.adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
5.adres e-mail.
2.Zawarcie umowy poprzedzone jest rejestracją witryny w związku z wybranym rodzajem statystyk stat24 oraz okresem testowym, trwającym czternaście (14) dni, licząc od dnia rejestracji usługi.
3. Z chwilą dokonania rejestracji, Klient oświadcza, że:
1.zapoznał się z treścią regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną,
2.wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
3.wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które 4hosting.pl zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, a także  wyraża zgodę na  wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych.
4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
5. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez 4hosting.pl, informacji handlowych o nowych usługach 4hosting.pl oraz jej partnerów.
4. Zawarcie Umowy.

1.Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje w momencie zaksięgowania kwoty równej wysokości opłaty za wybrany okres świadczenia usługi na rachunku bankowym 4hosting.pl.
2.Jeżeli opłata nie wpłynie na rachunek bankowy 4hosting.pl w terminie czternastu (14) dni od dnia rejestracji usługi, dostęp do interfejsu zostanie zablokowany. Jeżeli w terminie czternastu (14) dni od dnia zablokowania dostępu do interfejsu opłata nie wpłynie na rachunek bankowy 4hosting.pl, umowę uważa się za niezawartą, dane źródłowe zebrane od dnia rejestracji usługi zostaną usunięte, a zbieranie danych przez skrypty zliczające związane z usługą zostanie wyłączone. 4hosting.pl nie pobiera opłat za okres testowy oraz za okres, kiedy dostęp do interfejsu był zablokowany w związku z nieotrzymaniem opłaty.
3.Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
5. Sposób realizacji usługi (wykonanie umowy)
1.Po zarejestrowaniu usługi, Klient otrzyma na adres email nazwę użytkownika i hasło.
2.Aby rozpocząć realizację usługi, Klient musi umieścić w kodzie źródłowym strony głównej witryny skrypt zliczający, dostępny w interfejsie po zalogowaniu. Poprawna realizacja usługi wymaga umieszczenia skryptów zliczających w kodzie źródłowym każdej strony mającej być objętą usługą, należącej do obsługiwanej witryny.
3.W celu skorzystania ze statystyk w pełnym zakresie, w szczególności dla uzyskania dostępu do rezultatów statystyk za pośrednictwem interfejsu, Klient musi dysponować:
1.komputerem, za pośrednictwem którego Klient będzie korzystał z interfejsu, który musi spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne: system operacyjny, przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, Flash Player w najnowszej wersji,
2.łączem internetowym podłączonym do komputera, o przepustowości co najmniej 128 kb/s.
4.Statystyki stat24 nie będą rejestrować odsłon stron witryny wygenerowanych przez użytkowników witryny, których przeglądarka internetowa będzie miała wyłączoną obsługę języka javascript.
5.4hosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty powstałe w związku z korzystaniem z przedmiotów i usług, o których mowa w p. 8, w tym za zakup sprzętu, oprogramowania lub za opłaty związane z korzystaniem z łącza internetowego.
6. Raporty
1.W ramach usługi możliwe jest zakupienie raportu. Złożenie zamówienia na raport następuje przez wypełnienie oraz zatwierdzenie formularza rejestracyjnego.
2.Raporty dostarczane są w terminie do czternastego (14) dnia miesiąca następującego po miesiącu będącym przedmiotem Raportu.
3.Do wnoszenia opłaty za raport stosuje się odpowiednie postanowienia rozdz. V regulaminu.
7. Płatności
1.Płatności dokonywane są na podstawie faktur pro-forma wysyłanych na podany podczas rejestracji adres e-mail.
2.Termin płatności pierwszej faktury wystawionej w wyniku rejestracji usługi wynosi czternaście (14) dni, liczonych od dnia rejestracji usługi.
3.Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o obowiązku wniesienia opłaty za kolejny okres świadczenia usługi na dwadzieścia jeden (21) przed końcem okresu abonamentowego.
4.Termin płatności w przypadku przedłużenia okresu świadczenia usługi równy jest dacie upływu okresu, na który wykupiona została usługa.
5.Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o obowiązku wniesienia opłaty z tytułu przekroczenia progu odsłon w bieżącym okresie świadczenia usługi w następujących przypadkach:
1.w przypadku korzystania z usługi Optimum i OptimumPLUS, gdy liczba odsłon na koncie w dwóch (2) kolejnych miesiącach przekroczy wykupiony limit odsłon
2.w przypadku korzystania z usługi Biznes i BiznesPRO, gdy średnia liczba odsłon z trzech (3) ostatnich miesięcy przekroczy wykupiony limit odsłon
6.Termin płatności w przypadku wykupienia kolejnego progu odsłon wynosi siedem (7) dni od momentu wystawienia FV.
7.Wypowiedzenie umowy przez Klienta przed upływem okresu świadczenia usługi nie powoduje obowiązku zwrotu niewykorzystanej części opłaty. Wypowiedzenie umowy przez Konsumenta powoduje zwrot w kwocie proporcjonalnej do niewykorzystanej liczby odsłon w zakresie poprawnie opłaconej liczby odsłon.
8.Usunięcie skryptów zliczających z kodu źródłowego stron witryny nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy oraz nie skutkuje zobowiązaniem do zwrotu niewykorzystanej części opłaty wobec Konsumenta.
9.Jeżeli opłata należna z tytułu upływu opłaconego okresu świadczenia usługi lub z tytułu przekroczenia progu odsłon nie zostanie wniesiona w terminie, 4hosting.pl ma prawo zablokować dostęp do interfejsu do czasu wniesienia opłaty. Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w terminie dwudziestu jeden (21) dni od dnia upływu terminu płatności, umowę uważa się za wypowiedzianą przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym.
10.Poprawnie opłacony kolejny okres rozliczeniowy rozpoczyna bieg od dnia następującego po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego, bez względu na datę wniesienia opłaty.
11.Datą wniesienia opłaty jest zawsze data zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym 4hosting.pl. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Klienta.
12.Faktura VAT wystawiona zostanie w terminie siedmiu (7) dni od dnia wniesienia opłaty.
13.Klient upoważnia 4hosting.pl do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
8. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi
1.Aby usługa mogła być realizowana poprawnie, statystyki stat24 zapisują na dysku użytkownika witryny (odwiedzającego) krótki plik tekstowy (dalej zwany "cookie"), zawierający unikatowy identyfikator komputera, z którego korzysta użytkownik. Cookie nie zawiera danych, pozwalających zidentyfikować użytkownika danego komputera, w związku z czym nie stanowi danej osobowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Niektóre systemy zabezpieczeń, wykorzystywane w komputerach domowych i biurowych, mogą zidentyfikować cookie jako program śledzący użytkownika.
2.Klient ma obowiązek poinformować użytkowników witryny, na której usługa jest używana, o wykorzystywaniu mechanizmu cookie, oraz o możliwości wyłączenia obsługi cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub o możliwości skorzystania z usługi, polegającej na umieszczeniu na dysku użytkownika witryny cookie, które spowoduje, że żadne cookie zawierające identyfikator komputera nie będzie umieszczane na dysku użytkownika witryny przez usługę realizowaną przez stat24 (tzw. "opt-out cookie"). Sposób skorzystania z „opt-out cookie” opisany został pod adresem www.stat24.com/pl/optout.
9. Prawa i obowiązki 4hosting.pl
1.4hosting.pl zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym lub okresowego zablokowania dostępu do interfejsu, do czasu usunięcia przyczyn, w przypadku:
1.zainstalowania skryptów zliczających na witrynie zawierającej treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi,
2.dokonania przez Klienta jakichkolwiek, nieautoryzowanych przez stat24, zmian w skryptach zliczających,
3.naruszenia podczas rejestracji albo w związku z korzystaniem z usługi praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązujących,
4.korzystania z usługi w sposób godzący w integralność i sprawność systemu usługi, w tym prowadzenia działań zmierzających do zafałszowania statystyk wskutek automatycznego wywoływania odsłon na obsługiwanej witrynie,
5.podania nieprawdziwych danych identyfikujących klienta podczas rejestracji usługi,
6.jeżeli 4hosting.pl uprzednio rozwiązał umowę z Klientem w związku z okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Klient.
10. Prawa Stat24
1. stat24 ma prawo dokonywać uaktualnień zasobów technologicznych służących do realizacji usługi i zablokować dostęp do interfejsu na 2 godziny zegarowe między 6 a 12 w każdą środę tygodnia.
2. stat24 ma prawo do zablokowania zbierania danych przez skrypty zliczające używane przez Klienta niezgodnie z ich przeznaczeniem.
3. stat24 ma prawo do:
1.wykorzystania adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej,
2.wykorzystania danych źródłowych gromadzonych w trakcie świadczenia usługi do celów analiz dotyczących całego Internetu lub jego wybranej części; dane prezentowane będą zawsze w postaci zagregowanej, nie pozwalającej na odróżnienie pojedynczego źródła danych.
4. O ile Klient wyraził na to zgodę podczas rejestracji, stat24 ma prawo do prezentacji i publikacji wyników oglądalności witryny korzystającej z usługi na stronie www.stat24.com/pl/ranking, w kategorii wskazanej przez Klienta podczas rejestracji, jak również w zestawieniu ogólnym.
9. Odpowiedzialność
1.4hosting.pl nie odpowiada za zakłócenia w realizacji usługi spowodowane nieprawidłowym rozmieszczeniem skryptów zliczających na witrynie lub w kodzie źródłowym stron witryny lub spowodowanych korzystaniem z interfejsu niezgodnie z zaleceniami umieszczonym w dokumentacji użytkowej usługi.
2.4hosting.pl nie odpowiada za szkody spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła dostępowego do interfejsu osobom trzecim.
3.W przypadku powstania szkód, za które odpowiedzialność ponosi 4hosting.pl, odpowiedzialność ta nie będzie obejmować utraconych korzyści oraz nie będzie przekraczać równowartości rocznej opłaty wniesionej przez klienta z tytułu świadczenia usługi.
4.Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje działania lub zaniechania podjęte w oparciu o rezultaty świadczenia usługi.
10. Postępowanie reklamacyjne
1.Reklamacja składana przez Klienta, w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:
1.imię, nazwisko lub nazwę (firmę) Klienta, adres pocztowy, nazwę konta pod którym zarejestrowano usługę lub adres domenowy witryny i datę rejestracji usługi,
2.rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
3.treść i uzasadnienie reklamacji oraz oczekiwane od stat24 działania w związku z tą reklamacją.
2.Reklamacja winna zostać przesłana na adres pocztowy stat24, wskazanym w regulaminie oraz dostępny na witrynie www.stat24.com .
3.Prawidłowo złożona reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania pisma przez stat24. Klient poinformowany zostanie na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, uzasadnieniu, oraz podjętych działaniach.
12. Postanowienia końcowe
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i innych ustaw.
2.4hosting.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie jedenastego (11) dnia po wysłaniu do Klienta na adres email informacji o zmianach w regulaminie, o ile Klient po umożliwieniu mu zapoznania się z nowym regulaminem nie wypowiedział umowy. Zmiany w regulaminie oznaczone zostaną w sposób nie budzący wątpliwości.
3.Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w każdym czasie do wglądu na witrynie www.4hosting.pl .
4.Pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu mają w szczególności obowiązujące przepisy dotyczące praw Konsumenta.
5.Umowy zawierane z 4hosting.pl podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.