Logo do druku

Zamówienie

Certyfikaty

Certyfikaty


Regulamin
1.4hosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez kupującego zakupionych certyfikatów do celów niezgodnych z prawem jak np. instalacja i zabezpieczanie serwisów www o treści niezgodnej z prawem, obraźliwej czy pornograficznej.
2.Klientem serwisu 4hosting.pl może być każda osoba indywidualna a także osoba prawna i nie posiadająca osobowości prawnej która zaakceptowała Regulamin.
3.4hosting.pl nie jest wystawcą certyfikatów SSL, ale jedynie świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży produktów firmy: Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. uprawnionej do ich wystawiania i zajmującej się procesem certyfikacji. W związku z powyższym wszelkie roszczenia dotyczące zakupionych certyfikatów rozstrzygane będą przez wystawcę certyfikatu.
4.Aby zamówić certyfikat SSL klient jest zobowiązany podać:
- nazwę zamawianego certyfikatu
- adres e-mail
- imię oraz nazwisko administratora strony
- telefon
- adres
5.4hosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za certyfikaty błędnie lub nie działające z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych danych wymaganych w formularzu wniosku o wydanie certyfikatu.
6.Każdy Klient po zakupie certyfikatu SSL otrzymuje fakturę proforma, a po zakończeniu transakcji i otrzymaniu certyfikatu SSL - fakturę VAT.
7.Klient upoważnia 4hosting.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
8.Opłaty za usługę uiszczane są na podstawie faktury Proforma wystawionej przez 4hosting.pl po złożeniu zamówienia. Termin zapłaty za fakturę wynosi 7 dni od jej doręczenia Klientowi.
9.Faktury Proforma wystawiane będą na dane wskazane przez klienta w formularzu zamówienia i wysyłane drogą mailową na wskazany w formularzu adres e-mail.
10.Komunikacja serwisu 4hosting.pl z klientem odbywa się głównie przy pomocy poczty e-mail, Klient wyraża więc zgodę na jej otrzymywanie.
11.Serwis 4hosting.pl przypomina o dacie wygaśnięcia certyfikatu pocztą elektroniczną (e-mail). Powiadomienia wysyłane będą na 30 dni przed datą wygaśnięcia certyfikatu i mają charakter wsparcia, a brak otrzymania przypomnienia nie jest podstawą do żadnych roszczeń wobec serwisu 4hosting.pl.
12.Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
13. Z chwilą rejestracji Klient Oświadcza iż:
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które 4hosting.pl zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, a także  wyraża zgodę na  wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych.
- został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
- wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez 4hosting.pl, informacji handlowych o nowych usługach 4hosting.pl oraz jej partnerów.
Oświadczam, iż przeczytałem oraz zaakceptowałem warunki regulaminu