Logo do druku
 I.Postanowienia ogólne.
Definicje pojęć użytych w regulaminie:
4hosting.pl - serwis należący do 4STUDIO S.A., świadczącej usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie http://www.4hosting.pl/register/wyswietl/283/regulamin.html oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, której adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://4hosting.pl/kontakt/.
Abonent - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną) korzystający z usługi hostingowej 4hosting.pl
Usługa - usługa instalacji i konfiguracji statystyk Google Analytics świadczona przez 4hosting.pl na rzecz Abonenta na stronie www.
Strona www – strona internetowa należąca do Abonenta, utrzymywana na serwerze wirtualnym zarejestrowanym i opłaconym w serwisie 4hosting.pl.
Adres e-mail autoryzacyjny - adres poczty elektronicznej, na którym zarejestrowane jest konto Abonenta w serwisie 4hosting.pl
Google Analytics – usługa śledzenia ruchu na stronach internetowych oferowana przez Google na podstawie regulaminu: http://www.google.com/analytics/pl-PL/tos.html
Kod śledzący statystyk Google Analytics - Integralny fragment kodu html generowany przez Google Analytics, wprowadzany do kodu strony www i niezbędny do śledzenia ruchu na stronie www.
II. Usługa
1. Charakterystyka Usługi
Usługa wdrożenia oraz konfiguracji statystyk Google Analytics jest usługą darmową dla każdego Abonenta, który zarejestrował i opłacił w serwisie 4hosting.pl usługę serwera wirtualnego oraz zgłosił chęć skorzystania z usługi w ciągu trzydziestu dni od zakupu usługi hostingowej (od momentu uiszczenia opłaty).
2. Zamówienie usługi
Zamówienie usługi odbywa się droga poczty elektronicznej. Z autoryzacyjnego adresu e-mail na adres statystyki@4hosting.pl należy przesłać informacje o chęci skorzystania z usługi, w tym z informacjami o których mowa w rozdziale II podpunkt 3.8 oraz wraz ze szczegółowym opisem wymaganych ustawień statystyk Google Analytics o których mowa w rozdziale II podpunkcie 4.1
3. Usługa wdrożenia
3.1 Wdrożenie statystyk Google Analytics wymaga utworzenia na rzecz Abonenta konta Google.
3.2 Abonent oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki korzystania z serwisów Google http://www.google.pl/accounts/TOS?hl=pl oraz upoważnia 4hosting.pl do założenia w jego imieniu konta Google.
3.3 Konto Google zostanie założone z użyciem adresu e-mail autoryzacyjnego, podanego w serwisie 4hosting.pl.
3.4 Konto Google wymaga aktywacji, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który zawierać będzie wiadomość elektroniczna przesłana z Google bezpośrednio na adres e-mail autoryzacyjny Abonenta. Abonent zobowiązuje się do dokonania aktywacji konta.
3.5 Nie aktywowanie konta Google przez abonenta równa się rezygnacji z usługi.
3.6 4hosting.pl zobowiązuje się do przesłania hasła dostępowego do konta Google na adres e-mail dla którego stworzone zostanie konto Google.
3.7 Abonent oświadcza, iż zapoznał się oraz akceptuje warunki korzystania ze Statystyk Google Analytics http://www.google.com/analytics/pl-PL/tos.html oraz upoważnia 4hosting.pl do założenia w jego imieniu Statystyk Google Analytics.
3.8 Abonent składając zamówienie założenia usługi ma obowiązek podać:
a) nazwę konta (login) konta Abonenta w serwisie 4hosting.pl;
b) nazwę domeny strony www, dla której Abonent chce założyć statystyki Google Analytics
c) login i hasło do serwera ftp strony, dla której Abonent chce założyć statystyki Google Analytics
d) ustawienia konfiguracyjne statystyk, o których mowa w pkt. 4.1
3.9 Abonent upoważnia 4hosting.pl do zalogowania się na serwer ftp, a także zgadza się na ingerencję 4hosting.pl w pliki jego strony www i umieszczenie kodu śledzącego Google Analytics.
4 Specyfikacja usługi konfiguracji
4.1Usługa konfiguracji statystyk Google Analytics ograniczona jest do konfiguracji:
a) menedżera użytkowników
b) menedżera filtrów
c) celów oraz ścieżek konwersji (łączna ilość celów i ścieżek konwersji nie może przekroczyć czterech )
4.2 Usługa ograniczona jest jedynie do powyższych trzech działów i nie podlega rozszerzeniu.
5 Okres realizacji usługi
5.1 Abonent może dokonać zamówienia usługi w ciągu 30 dni dni od zakupu usługi hostingowej
5.2 Od momentu przesłania zamówienia Abonent ma siedem dni usługi na dokonywanie drogą e-mailową zmian w zamówionych ustawieniach konfiguracji. Po tym okresie wszelkich zmian będzie mógł dokonywać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto statystyk.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Abonent oświadcza, iż nie będzie żądał dokonywania przez 4hosting.pl zmian w ustawieniach Google Analytics, przedstawionych do wprowadzenia po upływie po upływie siedmiu dni od dokonania zamówienia usługi.
6.2 4hosting.pl nie odpowiada za błędy powstałe w wyniku ingerencji Abonenta w zainstalowany na stronie www kod śledzący.
6.3 4hosting.pl nie odpowiada za błędy powstałe na stronie Abonenta spowodowane prawidłowym umieszczeniem kodu śledzącego statystyk Google Analytics
6.4 Abonent oświadcza, iż nie będzie rościł prawa do odszkodowania za błędy na stronie spowodowane prawidłowym umieszczeniem kodu statystyk Google Analytics
6.5 Abonent zgłaszając drogą poczty elektronicznej na adres statystyki@4hosting.pl chęć skorzystania z usługi, oświadcza iż przeczytał oraz akceptuje warunki Regulaminu Instalacji oraz Konfiguracji Statystyk Google Analytics.