Logo do druku

Formularze


1. CESJA DOMENY

Procedura cesji służy do przekazania własności domeny, a więc praw i obowiązków wynikających z umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny na inny podmiot. Cesja jest możliwa pomiędzy dwoma Abonentami posiadającymi konta w serwisie 4hosting.pl.

Procedura cesji przeprowadzana jest poprzez wysłanie formularza cesji.
Formularz musi być wypełniony, podpisany / opieczętowany przez obecnego i przyszłego abonenta, a następnie przesłany faksem na nr +48 89 533 69 55 lub pocztą tradycyjną na adres 4studio S.A., 10-455 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 5B.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty dokumentów potwierdzające sposób reprezentowania Abonenta (w zależności od rodzaju podmiotu może to być np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej, KRS).
Wyjątek stanowi Abonent, który jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej składa oświadczenie w swoim imieniu. W tym wypadku wymagane jest załączenie kopii dokumentu tożsamości.

W przypadku przesłania niepełnego wniosku (bez załączników) brakujące dokumenty z dopiskiem UZUPEŁNIENIE proszę niezwłocznie dosłać, gdyż wnioski niekompletne przechowywane są do 14 dni. Po tym okresie są niszczone. Dokończenie procedury cesji po tym okresie, wymaga ponownego przesłania kompletnego zestawu dokumentów.

2. ZMIANA DANYCH ABONENTA

Wszelkie zmiany danych Abonentów należy jak najszybciej zgłosić na formularzu zmiany danych. Formularz służący do uaktualnienia danych adresowych:
  • w bazie 4hosting.pl do celów bilingowych (wystawienie faktur sprzedaży)
  • w bazie Whois i NASK, w przypadku zmian danych Abonentów domen
UWAGA!
  • Zamieszczony formularz nie służy do ZMIANY ABONENTA usługi, można za jego pomocą jedynie zmienić dane obecnego Abonenta.
  • Zmiana formy organizacyjno-prawnej Abonenta, której skutkiem jest otrzymanie nowego numeru NIP wymaga wypełnienia formularza cesji !
Formularz musi być wypełniony, podpisany / opieczętowany przez obecnego abonenta, a następnie przesłany faksem na nr +48 89 533 69 55 lub pocztą tradycyjną na adres 4studio S.A., 10-455 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 5B.

3. WYDANIE KODU AUTHINFO

AuthInfo to kod autoryzacyjny Abonenta domeny. Jego posiadanie jest warunkiem przeprowadzenia transferu domeny pomiędzy partnerami NASK.

Kod Authinfo wydajemy na podstawie pisemnego zamówienia:
Do wniosku należy dołączyć dokumenty dokumentów potwierdzające sposób reprezentowania Abonenta (w zależności od rodzaju podmiotu może to być np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej, KRS).
Wyjątek stanowi Abonent, który jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej składa oświadczenie w swoim imieniu. W tym wypadku wymagane jest załączenie kopii dokumentu tożsamości.